Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Responsible disclosure

Rogplus hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat onze systemen zwakke plekken hebben. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u, zodat wij dit snel kunnen verhelpen. Door het maken van een melding zal Rogplus uw melding conform onderstaande afspraken afhandelen.

Wij vragen het volgende 

 • Mail uw bevindingen naar privacy@rogplus.nl;
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn;
 • Wij houden ons aanbevolen voor tips die ons helpen het probleem op te lossen. Beperkt u zich daarbij wel graag tot verifieerbare feitelijkheden die betrekking hebben op de door u geconstateerde kwetsbaarheid en vermijd dat uw advies in feite neerkomt op reclame voor specifieke (beveiligings)producten;
 • Contactgegevens achter te laten zodat we met u in contact kunnen treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal één e-mailadres of telefoonnummer achter;
 • Dien de melding a.u.b. zo snel mogelijk in na ontdekking van de kwetsbaarheid.

Niet toegestaan

 • Het plaatsen van malware, noch op onze systemen noch op die van anderen;
 • Het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is om aan te tonen dat de beveiliging op dit vlak ernstig tekort schiet, dat wil zeggen als het buitengewoon eenvoudig is om met openbaar verkrijgbare en goed betaalbare hardware en software een wachtwoord te kraken waarmee het systeem ernstig kan worden gecompromitteerd;
 • Het gebruik maken van social engineering, behalve
  • Voor zover dat strikt noodzakelijk is om aan te tonen dat medewerkers met toegang tot gevoelige gegevens in het algemeen (ernstig) tekortschieten in hun plicht om daar zorgvuldig mee om te gaan;
  • Als het op legale wijze (dus niet via chantage of iets dergelijks) in het algemeen te eenvoudig is om hen over te halen tot het verstrekken van dergelijke gegevens aan onbevoegden. U dient daarbij alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van u verwacht kan worden om de betreffende medewerkers zelf niet te schaden. Uw bevindingen dienen uitsluitend te zijn gericht op het aantonen van kennelijke gebreken in de procedures en werkwijze binnen Rogplus en niet op het schaden van individuele personen die bij Rogplus werkzaam zijn.
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het beveiligingsprobleem voordat het is opgelost;
 • Het verrichten van handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om het verwerken (waaronder het inzien of kopiëren) van persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een complete database te kopiëren, kunt u normaliter volstaan met bijvoorbeeld een directory listing. Het wijzigen of verwijderen van gegevens in het systeem is nooit toegestaan;
 • Het gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd (DoS-aanvallen);
 • Het op wat voor (andere) wijze dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.

Wat wij beloven

 • Wanneer u aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, zullen wij geen strafrechtelijke aangifte tegen u doen en ook geen civielrechtelijke zaak tegen u aanspannen;
 • Als blijkt dat u een of meer van de bovenstaande voorwaarden heeft geschonden, kunnen wij besluiten om gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen;
 • Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder diens toestemming met derden, tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn;
 • In onderling overleg kunnen we, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. In alle andere gevallen blijft u anoniem;
 • Wij sturen u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging en wij houden u op de hoogte van de voortgang van de oplossing;
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning voor elke melding van een ons nog onbekend en ernstig beveiligingsprobleem. De beloning zal niet in geldelijke vorm zijn;
 • Voor systemen van leveranciers of andere organisaties waarmee Rogplus samenwerkt, dient u in eerste instantie de andere organisatie of leverancier zelf te benaderen. Indien deze organisatie niet of niet goed reageert, kunt u Rogplus op de hoogte stellen. Hierbij kunnen wij mogelijk een rol als intermediair op ons nemen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.