Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.rogplus.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. Deze website is ontwikkeld in samenwerking met b-creative agency.

Gebruik van informatie

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Stichting ROGplus Nieuwe Waterweg Noord, hierna te noemen: Rogplus, streeft ernaar om de informatie op deze website correct, actueel en toegankelijk te houden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Rogplus niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Rogplus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website kan niet zonder meer een relatie tussen Rogplus en de gebruiker van de website ontstaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Rogplus zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen en de hierna opgenomen uitzondering mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Rogplus daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Het is derden toegestaan teksten te verveelvoudigen, mits daarbij een bronvermelding wordt opgenomen c.q. intact wordt gelaten.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Rogplus heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Rogplus aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

E-mail

Rogplus garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Rogplus te corresponderen, accepteert u dit risico.

Redactie

Publicatie van deze website vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van Rogplus. De website wordt redactioneel onderhouden door een webredactie, bestaande uit verschillende medewerkers van Rogplus. Heeft u suggesties ter verbetering van onze website, stuur dan een e-mail naar webredactie@rogplus.nl