Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Balans is beweging

 

Voorwoord

Het mogelijk maken dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. In dit strategisch plan staat hoe Rogplus zich hiervoor de komende jaren gaat inzetten. Belangrijk daarin is de samenwerking met anderen. Daarom is het mooi dat andere organisaties en inwoners vanuit hun kennis en ervaring hebben bijgedragen aan dit strategisch plan.   

Namens het bestuur spreek ik onze warme waardering uit voor de betrokkenheid van onze samenwerkingspartners en de inzet van de medewerkers van Rogplus. Die bijdragen zijn niet vanzelfsprekend. De afgelopen jaren waren voor veel inwoners moeilijk, het coronavirus heeft diep ingegrepen in het persoonlijk leven van onze inwoners. De coronapandemie heeft ook veel impact gehad op het werk van Rogplus in een tijd die veel onzekerheid kende.

Wij zijn dankbaar voor de grote flexibiliteit die medewerkers in deze zware tijd hebben laten zien.   Ons doel is en blijft om de inwoners die hulp nodig hebben in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam goede ondersteuning te bieden en zo veel mogelijk te helpen om mee te blijven doen. Samen kunnen we veel, met elkaar en voor elkaar!     

Corine Bronsveld
Bestuursvoorzitter Rogplus

Lees hier het strategisch plan 2022-2024

Zie de kracht van samenspel en samenwerking - steeds met oog voor de cliënt

Het beleidsplan ‘Balans is beweging’ raakt velen: de betrokken gemeenten, cliënten en uitvoeringsorganisaties. Het geeft een gewenste richting aan, maar staat ook open voor reacties, bijsturing en vernieuwingen. Want de samenleving is voortdurend in beweging. En alleen is maar alleen. Daarom leest u hieronder de reacties van een aantal samenwerkingspartners op ons strategisch plan. 

6 x 6 uitspraken van samenwerkingspartners

 inleiding

''Van plan naar praktijk: dat is de uitdaging

Dat vraagt om een breed pakket aan afspraken. Over ieders rol, bijdragen en invulling daarvan. Maar vooral ook over de effecten daarvan. Die moeten we meten en zichtbaar maken. Zo landt een plan in de werkelijkheid van alledag.'' Lees hier de vijf andere quotes...

Stroomopwaarts Stroomopwaarts

''Armoede is langzamerhand de grootste vijand

Het streven naar positieve gezondheid komt erdoor in het gedrang. We moeten die bedreigingen in kaart brengen en een gezamenlijk antwoord vinden. Samen zoeken naar een sluitend verhaal vraagt om lef. Ik heb daar vertrouwen in.'' Lees hier de vijf andere quotes...

Stoed Stoed

''Vragen stellen houd je scherp

Dat is ook de basis voor een goed gesprek en voor samenwerking. Kunnen we niet veel meer samen bedenken, ontwikkelen, vormgeven, gebruiken en daar onze afspraken op laten stoelen? Co-creatie leidt automatisch tot meer draagvlak.'' Lees hier de vijf andere quotes...

Frankelandgroep frankelandgroep

''Betekenisvol, dat spreekt me aan

Het is de kunst om dat woord goed inhoud te geven. Als je zorgt dat mensen het een beetje naar hun zin hebben, krijg je dat dubbel en dwars terug. De samenleving vaart er dan ook nog wel bij.'' Lees hier de vijf andere quotes...

dsw dsw

''De daad bij het woord te voegen

Dat is best spannend. Dat vraagt de moed om uitvoerders de vrije teugel te bieden. Om hen te laten doen wat nodig is, zonder dat met allerlei randvoorwaarden te dwarsbomen. Aanbieders ruimte geven is een gezamenlijke opgave voor Rogplus en ons.'' Lees hier de vijf andere quotes...

mvs mvs

''De ogen en oren openhouden

De bewegingen en geluiden uit de praktijk mogen best wat bepalender zijn. Wetten, regels en kaders zijn belangrijk, maar we moeten blijven kijken hoe die uitpakken. Het kan nooit de bedoeling zijn dat mensen onnodig in de knel komen, uitzichtloos raken.'' Lees hier de vijf andere quotes...